Sdružení zejména příbramských projektantů A tým poslalo zastupitelům své postřehy k rekonstrukci aquaparku

PŘÍBRAM – Sdružení projektantů a architektů (A- tým) poslalo zastupitelům své vyjádření a postřehy k připravované rekonstrukci aquaparku. Podle A- týmu to bylo na vyzvání a podnět zastupitele za ANO Jiřího Holého.

Na pondělním zastupitelstvu se o tomto vyjádření mluvilo a někteří zastupitelé ho zpochybňovali, tak vám ho zde přinášíme v plném znění:

Město Příbram začalo cca před šesti lety připravovat rozsáhlou přestavbu stávajícího objektu bazénu s přístavbami dalších provozních částí s vizí realizace celé investice celkově v rozsahu cca 250 milionů Kč. Na tento záměr a dle takto odhadnutých investičních nákladů byla provedena ekonomická studie budoucího provozu a průzkum veřejného mínění.

V současnosti má město Příbram k dispozici dokumentaci pro provedení stavby s položkovým rozpočtem stanovenými náklady na stavbu 490.030.455,-Kč včetně DPH. V tomto prováděcím projektu je navíc opakovaně uváděno v příloze D.1.2.200 – technické zprávě „Vzhledem k tomu, že nebyla k dispozici původní dokumentace stávajících (ponechávaných)konstrukcí kolem stávajícího bazénu se zázemím a zároveň nebylo možné za provozu provádět potřebné sondy, budou statické výpočty stávajících nosných konstrukcí provedeny po jejich odkrytí (dopracování projektu zajistí zhotovitel v rámci dílenské dokumentace). Bourací výkresy jsou součástí stavební části dokumentace.“a „Zhotovitel zajistí dopracování prováděcí dokumentace, po odkrytí stávajících nosných konstrukcí, v rámci dílenské dokumentace. Cenová položka za dopracování dokumentace bude součástí celkové nabídkové ceny.“
V dokumentaci pro provedení stavby není specifikována požadovaná povrchová úprava ocelových konstrukcí ani příprava pro ni, pouze je vágně uváděno, že původní povrchová úprava má být obnovena a konstrukce mají být sanovány mj. otryskáním. Jsou zde dále opakovány požadavky na potřebné prohlídky původních konstrukcí, které má majitel bez ohledu na projekt a záměr se stavbou pravidelně dle ČSN 73 2604 zajišťovat.
Aktuálním podkladem pro rozhodování majitele stavby je v současnosti ničím nepodložený dojem, že je stavba Aquaparku Příbram ve velmi špatném až havarijním stavu a že může sloužit veřejnosti již jen málo let a prakticky kdykoliv v blízké budoucnosti bude nutné tuto stavbu zavřít. Tomuto mylně a zřejmě nezáměrně vyvolanému dojmu ale odporuje přímo samotná prováděcí projektová dokumentace, která kromě v současnosti veřejností nepoužívaného schodiště do bývalého Snack baru nezařazuje konstrukce objektu ani jeho technologie do stavu bránícího užívání a ohrožujícího bezpečnost uživatelů. Naopak tato projektová dokumentace ponechává pro další využití prakticky všechny hlavní nosné konstrukce bazénové haly, aniž by navrhovala jejich opravu. Rozsah sanace konstrukcí má stanovit až zhotovitel stavby po provedení detailních prohlídek stavby.

Příbramský A-tým (sdružení zejména příbramských projektantů a architektů)

V pátek 19. 6. 2020 umožnil ředitel SZMPB se souhlasem vedení města prohlídku objektu pěti členům A-týmu, volného sdružení zejména příbramských projektantů a architektů. Při prohlídce nám bylo potvrzeno, že v současnosti neexistuje žádné omezení k provozu současného aquaparku. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí umožňující pouze dočasné užívání stavby nebo jejích částí a aquapark lze nyní při běžné provozní údržbě užívat. Není ničím podloženo, že by tomu mělo být v blízké budoucnosti jinak.
V prováděcí projektové dokumentaci architektonicko-stavební části je navržena oprava povrchů ocelových konstrukcí. „Ocelové konstrukce budou nejprve řádně otryskány – kvalita otryskání bude Sa. Otryskání ocelových konstrukcí bude provedeno vysokotlakým vodním paprskem o minimálním tlaku 70 MPa. Minimální tloušťka systémového nátěru PUR bude 300 μm.“
Navržené řešení je podle našeho názoru nejen nevhodné, ale prakticky i nerealizovatelné. Příhradové konstrukce střechy bazénové haly jsou tvořené dvěma profily L se stojinami vedle sebe ve vzdálenosti cca 10 mm a povrch viditelný mezerou mezi dvěma L měl již od výroby a montáže ocelové konstrukce nejhůře provedený nátěr. Mezera mezi L profily je tedy nejvíce zkorodovaná a tryskacím paprskem, který nemůže na povrch dopadat kolmo, ale může být mezerou prostřikován prakticky pouze rovnoběžně s povrchem, nemůže kvalitně připravit povrch pod nový nátěrový systém. Nový nátěr tedy nelze na tyto povrchy ani kvalitně nanášet.
Potvrzením těchto skutečností je stav stejné konstrukce ve sportovní hale, kde byly ocelové konstrukce před několika lety znovu natírány, ale povrchy mezi L profily jsou bez nátěrů a korodují.

Nátěr v uvedené mezeře je prakticky do hloubky jen cca 1cm, kam šlo „sáhnout štětcem“.
Domníváme se, že současným projektem navržené zachování všech hlavních nosných ocelových konstrukcí je nevhodné. Několik oslovených výrobců ocelových konstrukcí nám potvrdilo, že v daném případě se zřejmými nejasnostmi o rozsahu koroze jednotlivých prvků vyjde prakticky levněji ocelové konstrukce vrchní stavby zbourat a nahradit novými místo pracného a zdlouhavého tryskání na stavbě a oprav nátěrů, které bude mít navíc téměř nekontrolovatelný výsledek a žádný dodavatel na takto opravený povrch nenabídne záruku přesahující 10 let.
Při rozhodování o postupu modernizace aquaparku by mělo být jasné, že současné ocelové konstrukce bazénové haly o půdorysných rozměrech 48 x 27m by po kompletním odstranění stály včetně výroby a montáže na stavbě cca 4 miliony Kč (bez opláštění, které má být tak jako tak prováděno nové).
Návrhem nových konstrukcí vrchní stavby bazénové haly lze ale také docílit mnohem modernějšího a příjemnějšího prostředí stavby. Střešní vazníky mohou být například z lepeného dřeva, obdobně jako ve stejných provozech na západě od ČR, a nové konstrukce se mohou lépe přizpůsobit potřebám moderního aquaparku, vč. budoucí náročnosti na provoz. Může být zmenšen vytápěný prostor a celkově se nový provoz aquaparku nemusí přizpůsobovat původní ocelové konstrukci. Zmenšením plochy obálky budovy je možné nejen snížit budoucí náklady na vytápění, ale i investiční náklady na opláštění stěn.
Podle našeho mínění není v současnosti vhodné snižovat náklady investice úpravami původního projektu, který obsahuje nerealizovatelná řešení, sanační práce neobsahuje komplet a odkazuje se na to, aby prohlídky konstrukcí a sanace provedl sám zhotovitel stavby a dopracoval k tomuto prováděcí projekt. To může vést k neúměrnému zvyšování nákladů na realizaci nad současných 490 milionů, resp. nad sníženou cenu stanovenou úpravou aktuálního projektu.
Investor by měl dle známých skutečností minimálně zajistit provedení prohlídek ocelových konstrukcí, na jejichž absenci se odvolává projektant konstrukční části. Nový rozsah stavby a zadání by měly být dle našeho mínění prověřeny ekonomickou analýzou zohledňující skutečné reálné náklady stavby, a nemělo by se přitom vycházet z původních propočtů, které zcela nereálně předpokládaly výši investice 250 milionů Kč, když reálná cena aktuálně navržené stavby je 490 milionů Kč, vč. DPH.
Poloviční náklady stavby je tedy podle nás možné docílit přehodnocením zadání, nikoli úpravami stávajícího projektu. Možnosti a finanční nákladnost investice pak nejlépe prověří variantní studie vycházející z nového zadání.

V Příbrami, 22. 6. 2020  A-tým

Komentáře